پیام مدیر عامل

باسلام و عرض ارادت خدمت همه حامیان نیک اندیش وبزرگوار خیریه .
عبادت به جز خدمت خلق نیست به سجاده وباده دلق نیست 
در وانفسای مدرنسیم که همه را جذب خود کرده است و دیگر از مهربانی وعطوفت کمتر آثاری مانده 
انسانهای والا مقامی همچون فرشتگان رحمت بر افتادگان ونیازمندان جامعه چتر ایثار می گسترانند.
دانی که چرا خدا داده دو دست                               من معتقدم که اندر آن سری هست 
یکدست بکار خویش پردازی                                     با دست دگر ز دیگران گیری دست 
ما حصل و خروجی عبادت یقینآ باید خدمت به ناتوانان باشد و بدانید که با دستگیری از این ولی نعمتیان باری از دوش خودمان برداشته ایم و نه تنها منتی بر آنان نیست بلکه ما مدیون این عزیزان هستیم .
تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن                     به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی