حمایت و کمک

شناسایی ایتام وجذب حامی جهت حمایت ازاین عزیزان در سطح شهر تهران وهمچنین این جمعیت حامی کودکان دارای بیماری (cpوmps)می باشد که شما 

می توانید در این امر خداپسندانه با عضویت در جمعیت خیریه نیک اندیش سهیم باشید.