کمک نقدی


 

 

شماره کارت های بانکی جمعیت خیریه نیک اندیش جهت حمایت از کودکان بیمار وایتام:

بانک پاسارگاد1582-1968-2910-5022

بانک شهر6327-9000-0610 -5047