نذورات خاص

شامل صدقات- قربانی -عقیقه ومواد غذایی می باشد.